Correction
Meng-Hao Huang, Hu Li, Rong Xue, Jianrui Li, Lihua Wang, Junjun Cheng, Zhouyi Wu, Wenjing Li, Jinhua Chen, Xiaoqin Lv, Qiang Li, Pei Lan, Limin Zhao, Yongfeng Yang, Zonggen Peng, Jiandong Jiang. Author correction to: ‘Up-regulation of glycolipid transfer protein by bicyclol causes spontaneous restriction of hepatitis C virus replication' [Acta Pharmaceutica Sinica B 9 (2019) 769-781][J]. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2020, 10(1): 195-196

Author correction to: ‘Up-regulation of glycolipid transfer protein by bicyclol causes spontaneous restriction of hepatitis C virus replication' [Acta Pharmaceutica Sinica B 9 (2019) 769-781]
Meng-Hao Huanga, Hu Lia, Rong Xueb, Jianrui Lia, Lihua Wangb, Junjun Chenga, Zhouyi Wua, Wenjing Lia, Jinhua Chena, Xiaoqin Lva, Qiang Lic, Pei Lanc, Limin Zhaoc, Yongfeng Yangb, Zonggen Penga, Jiandong Jianga,c
a Institute of Medicinal Biotechnology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100050, China;
b Department of Liver Diseases, the Second Hospital of Nanjing, Southeast University, Nanjing 210003, China;
c State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100050, China
Abstract:
Key words:   
Received:     Revised:
DOI: 10.1016/j.apsb.2020.01.002
Corresponding author: Yongfeng Yang, Zonggen Peng, Jiandong Jiang     Email:yyf1997@163.com;pumcpzg@126.com;jiang.jdong@163.com
Author description:
Service
PDF(KB) Free
Print
0
Authors
Meng-Hao Huang
Hu Li
Rong Xue
Jianrui Li
Lihua Wang
Junjun Cheng
Zhouyi Wu
Wenjing Li
Jinhua Chen
Xiaoqin Lv
Qiang Li
Pei Lan
Limin Zhao
Yongfeng Yang
Zonggen Peng
Jiandong Jiang