Acta Pharmaceutica Sinica B


2013 Vol. 3 No. 1, 2013-02-25

Review Articles

Hypoxia, vascular smooth muscles and endothelium

Calvin K. Chan, Paul M. Vanhoutte

2013 , 3(1): 1-7  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Research progress in the phytochemistry and biology of Ilex pharmaceutical resources

Dacheng Hao, Xiaojie Gu, Peigen Xiao, Zhanguo Liang, Lijia Xu, Yong Peng

2013 , 3(1): 8-19  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Effects of rare earth elements on growth and metabolism of medicinal plants

Chunhong Zhang, Qianquan Li, Muxin Zhang, Na Zhang, Minhui Li

2013 , 3(1): 20-24  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

EETs mediate cardioprotection of salvianolic acids through MAPK signaling pathway

Shoubao Wang, Weiku Zhang, Xiaobin Pang, Li Li, Guorong He, Xiuying Yang, Lianhua Fang, Juntian Zhang, Guanhua Du

2013 , 3(1): 25-31  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Role of oxygen free radicals in the proliferation of myofibroblasts induced by AngⅡ

Liying Wang, Hong Li, Shijie Yang

2013 , 3(1): 32-37  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis and biological evaluation of new 13-n-nonylprotoberberine derivatives as antitubercular agents

Yinghong Li, Yanxin Liu, Yanxiang Wang, Sheng Tang, Danqing Song

2013 , 3(1): 38-45  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Hydrolyzable tannins from Balanophora polyandra

Yangai Wang, Jianbo Yang, Aiguo Wang, Jie Ma, Jin Tian, Tengfei Ji, Yalun Su

2013 , 3(1): 46-50  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Two new steroidal tetraglycosides from the rhizomes of Smilacina atropurpurea

Ying Zhang, Haizhou Li, Chongren Yang, Yingjun Zhang

2013 , 3(1): 51-54  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Chemical comparison of dried rehmannia root and prepared rehmannia root by UPLC-TOF MS and HPLC-ELSD with multivariate statistical analysis

Qiande Liang, Jing Ma, Zengchun Ma, Yuguang Wang, Hongling Tan, Chengrong Xiao, Ming Liu, Beibei Lu, Boli Zhang, Yue Gao

2013 , 3(1): 55-64  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()