Acta Pharmaceutica Sinica B


2014 Vol. 4 No. 4, 2014-08-25

Editor Profile and Editorial

Editor Profile:Guest editor of special issue “Research Progress of Anti-infective Drugs”

Jian-Dong Jiang

2014 , 4(4): 239-239  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Editorial

Editor-in-Chief

2014 , 4(4): 240-240  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cover story

Ju-Tao Guo

2014 , 4(4): 240-240  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Review Articles

Recent advances in the anti-HCV mechanisms of interferon

Menghao Huang, Jian-Dong Jiang, Zonggen Penga

2014 , 4(4): 241-247  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Therapeutic strategies for a functional cure of chronic hepatitis B virus infection

Jinhong Chang, Fang Guo, Xuesen Zhao, Ju-Tao Guo

2014 , 4(4): 248-257  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Antibiotic drugs targeting bacterial RNAs

Weiling Hong, Jie Zeng, Jianping Xie

2014 , 4(4): 258-265  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Replication priority of hepatitis C virus genotype 2a in a Chinese cohort

Zhen Yang, Yongxin Yu, Hongzhong Zhang, Guifang Shang, Jialiang Gao, Jian-Dong Jiang, Zonggen Peng

2014 , 4(4): 266-269  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Establishment of drug-resistant HBV small-animal models by hydrodynamic injection

Junjun Cheng, Yanxing Hann, Jian-Dong Jiang

2014 , 4(4): 270-276  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The antiviral effect of jiadifenoic acids C against coxsackievirus B3

Miao Ge, Huiqiang Wang, Guijie Zhang, Shishan Yu, Yuhuan Li

2014 , 4(4): 277-283  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Curcumin inhibits the replication of enterovirus 71 in vitro

Ying Qin, Lexun Lin, Yang Chen, Shuo Wu, Xiaoning Si, Heng Wu, Xia Zhai, Yan Wang, Lei Tong, Bo Pan, Xiaoyan Zhong, Tianying Wang, Wenran Zhao, Zhaohua Zhong

2014 , 4(4): 284-294  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Genetic basis of high level aminoglycoside resistance in Acinetobacter baumannii from Beijing, China

Lu Nie, Yuemeng Lv, Min Yuan, Xinxin Hu, Tongying Nie, Xinyi Yang, Guoqing Li, Jing Pang, Jingpu Zhang, Congran Li, Xiukun Wang, Xuefu You

2014 , 4(4): 295-300  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A cell-based high-throughput approach to identify inhibitors of influenza A virus

Qian Gao, Zhen Wang, Zhenlong Liu, Xiaoyu Li, Yongxin Zhang, Zhizhen Zhang, Shan Cen

2014 , 4(4): 301-306  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis and biological evaluation of sophocarpinic acid derivatives as anti-HCV agents

Yinghong Li, Zonggen Peng, Limei Gao, Danqing Song

2014 , 4(4): 307-312  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis and antiviral activity of some novel indole-2-carboxylate derivatives

Situ Xue, Linlin Ma, Rongmei Gao, Yuhuan Li, Zhuorong Lin

2014 , 4(4): 313-321  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Characterization of impurities in cefpodoxime proxetil using LC-MSn

Jin Li, Dousheng Zhang, Changqin Hu

2014 , 4(4): 322-332  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()