Acta Pharmaceutica Sinica B


2011 Vol. 1 No. 2, 2011-08-25

Reviews

Original Articles

XLN306 induces apoptosis in human breast carcinoma MX-1 cells

Jing Jin, Li-na Zhu, Hai-jing Zhang, Yan Li, Yi Zhang, Wan-qi Zhou, Bai-ling Xu, Xiao-guang Chen*

2011 , 1(2): 84-88   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Two new ar-bisabol sesquiterpenes from the stem bark of Fraxinus sielboldiana

Sheng Lin, Yan-ling Zhang, Ming-tao Liu, Jia-chen Zi, Mao-luo Gan, Wei-xia Song, Xiao-na Fan, Su-juan Wang, Yong-chun Yang, Jian-gong Shi*

2011 , 1(2): 89-92   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Total synthesis of cajanine and its antiproliferative activity against human hepatoma cells

Xing-yue Ji, Si-tu Xue, Guang-hui Zheng, Yan-xing Han, Zong-ying Liu, Jian-dong Jiang, Zhuo-rong Li*

2011 , 1(2): 93-99   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis and antidiabetic activity of β-acetamido ketones

Xing-hua Zhang, Ju-fang Yan, Li Fan, Gong-bao Wang, Da-cheng Yang*

2011 , 1(2): 100-105   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Characterization and mapping of the multi-component release kinetics of a Tradi-tional Chinese Medicine dosage form using a modified LC/MS/MS method and chemomic release kinetic theory

Hai-yan Li, Xiang-yong Cui, Feng Gao, Peter York, Qun Shao, Xian-zhen Yin, Tao Guo, Zhen Guo, Jing-kai Gu*, Ji-wen Zhang*

2011 , 1(2): 106-114   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A high expression EGFR/cell membrane chromatography and online high perfor- mance liquid chromatography/mass spectrometry method for screening EGFR antagonists from Rhizoma Polygoni Cuspidati

Meng Sun, Yan-min Zhang, Jie Zhang, Si-cen Wang, Lang-chong He*

2011 , 1(2): 115-120   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Effect of strychnine hydrochloride on liver cytochrome P450 mRNA expression and monooxygenase activities in rat

Qian Gao, Jun-jun Wang, Feng-mei Han, Yong Chen*

2011 , 1(2): 121-128   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Crystal habit, characterization and pharmacological activity of various crystal forms of arteether

Renu Chadha*, Sushma Gupta, Geeta Shukla

2011 , 1(2): 129-135   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()