Acta Pharmaceutica Sinica B


2011 Vol. 1 No. 3, 2011-10-25

Reviews

Original Articles

Nicousamide, a potent inhibitor of phosphorylation by TGF-β Receptor II

Hai-jing Zhang, Jing Jin, Wan-qi Zhou, Yi Zhang, Yan Li, Jian-yi Liu, Sen Zhang, Xiao-guang Chen

2011 , 1(3): 160-165   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel N-(pyrimidin-4-yl)thiazol-2-amine derivatives as dual-action hypoglycemic agents that activate GK and PPARγ

Hui-peng Song, Kang Tian, Lei Lei, Zhu-fang Shen, Shou-xin Liu, Li-juan Zhang, Hong-rui Song, Xiao-feng Jin, Zhi-qiang Feng

2011 , 1(3): 166-171   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis and antitumor activity of C3/C3 bis-fluoro-quonolones cross-linked with 1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole

Guo-qiang Hu, Yong Yang, Lei Yi, Guo-qiang Wang, Nan-nan Duan, Xiao-yi Wen, Tie-yao Cao, Song-qiang Xie, Wen-Long Huang

2011 , 1(3): 172-177   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A new sesquiterpene lactone and a new aromatic glycoside from Illicium difengpi

Lei Fand, Xiao-jing Wang, Shuang-gang Ma, Shi-shan Yu

2011 , 1(3): 178-183   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Determination of cyclovirobuxine D in human plasma by liquid chromatography tandem mass spectrometry and application in a pharmacokinetic study

Ling-li Mu, Peng Yu, Li-hua He

2011 , 1(3): 184-188   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Morphological and microscopic identification studies of Cordyceps and its counterfeits

Hui-juan Liu, Hao-bin Hu, Chu Chu, Qin Li, Ping Li

2011 , 1(3): 189-195   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()