Acta Pharmaceutica Sinica B


2015 Vol. 5 No. 5, 2015-10-25

Reviews

Original Articles

Calycosin-7-O-β-D-glucopyranoside stimulates osteoblast differentiation through regulating the BMP/WNT signaling pathways

Jing Jian, Lijuan Sun, Xun Cheng, Xiaofang Hu, Jichao Liang, Yong Chen

2015 , 5(5): 454-460  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Determination of ginsenoside compound K in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry of lithium adducts

Yunhui Chen, Youming Lu, Yong Yang, Xiaoyan Chen, Liang Zhu, Dafang Zhong

2015 , 5(5): 461-466  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Validated LC-MS/MS method for determination of YH-8, a novel PKnB inhibitor, in rat plasma and its application to pharmacokinetic study

Qianqian Zhai, Jing Pang, Guoqing Li, Congran Li, Xinyi Yang, Liyan Yu, Yucheng Wang, Jian Li, Xuefu You

2015 , 5(5): 467-472  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cloning, expression and characterization of COI1 gene (AsCOI1) from Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg

Yongcui Liao, Jianhe Wei, Yanhong Xu, Zheng Zhang

2015 , 5(5): 473-481  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communication

Simultaneous determination of 3-chlorotyrosine and 3-nitrotyrosine in human plasma by direct analysis in real time-tandem mass spectrometry

Yuqiao Song, Jie Liao, Cheng Zha, Bin Wang, Charles C. Liu

2015 , 5(5): 482-486  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Interactions among SARS-CoV accessory proteins revealed by bimolecular fluorescence complementation assay

Jianqiang Kong, Yanwei Shi, Zhifang Wang, Yiting Pan

2015 , 5(5): 487-492  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()