Acta Pharmaceutica Sinica B


2016 Vol. 6 No. 1, 2016-02-25

Reviews

Regulation of AMP-activated protein kinase by natural and synthetic activators

David Grahame Hardie

2016 , 6(1): 1-19  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

5'-Monophosphate-activated protein kinase (AMPK) improves autophagic activity in diabetes and diabetic complications

Fan Yao, Ming Zhang, Li Chen

2016 , 6(1): 20-25  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Direct anti-HCV agents

Xingquan Zhang

2016 , 6(1): 26-31  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Structural optimization and biological evaluation of 1,5-disubstituted pyrazole-3-carboxamines as potent inhibitors of human 5-lipoxygenase

Yu Zhou, Jun Liu, Mingyue Zheng, Shuli Zheng, Chunyi Jiang, Xiaomei Zhou, Dong Zhang, Jihui Zhao, Deju Ye, Mingfang Zheng, Hualiang Jiang, Dongxiang Liu, Jian Cheng, Hong Liu

2016 , 6(1): 32-45  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Sesquiterpene glycosides from the roots of Codonopsis pilosula

Yueping Jiang, Yufeng Liu, Qinglan Guo, Chengbo Xu, Chenggen Zhu, Jiangong Shi

2016 , 6(1): 46-54  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Development and validation of an HPLC-MS/MS method to determine clopidogrel in human plasma

Gangyi Liu, Chunxia Dong, Weiwei Shen, Xiaopei Lu, Mengqi Zhang, Yuzhou Gui, Qinyi Zhou, Chen Yu

2016 , 6(1): 55-63  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pharmacokinetic study of gallocatechin-7-gallate from Pithecellobium clypearia Benth. in rats

Chao Li, Xiaowei Song, Junke Song, Xiaocong Pang, Zhe Wang, Ying Zhao, Wenwen Lian, Ailin Liu, Guanhua Du

2016 , 6(1): 64-70  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Implementation of a reference-scaled average bioequivalence approach for highly variable generic drug products of agomelatine in Chinese subjects

Fang Tang, Rui Zhou, Zeneng Cheng, Guoping Yang, Aiqiao Chen, Zhi Liu, Hongyi Tan, Shuang Yang, Sanwang Li, Lingli Mu, Peng Yu

2016 , 6(1): 71-78  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Factors to consider in developing individual pharmaceutical product quality risk profiles useful to government procurement agencies

Wei Xu, Garth Boehm, Qiang Zheng

2016 , 6(1): 79-92  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communication

Tetrahydroisoquinolines as novel histone deacetylase inhibitors for treatment of cancer

Danqi Chen, Aijun Shen, Guanghua Fang, Hongchun Liu, Minmin Zhang, Shuai Tang, Bing Xiong, Lanping Ma, Meiyu Geng, Jingkang Shen

2016 , 6(1): 93-99  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()