Acta Pharmaceutica Sinica B


2017 Vol. 7 No. 3, 2017-06-25

Reviews

Dissecting the role of AMP-activated protein kinase in human diseases

Jin Li, Liping Zhong, Fengzhong Wang, Haibo Zhu

2017 , 7(3): 249-259  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Understanding peroral absorption:regulatory aspects and contemporary approaches to tackling solubility and permeability hurdles

Prachi B. Shekhawat, Varsha B. Pokharkar

2017 , 7(3): 260-280  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Nanotechnology-based strategies for treatment of ocular disease

Yuhua Weng, Juan Liu, Shubin Jin, Weisheng Guo, Xingjie Liang, Zhongbo Hu

2017 , 7(3): 281-291  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Application of CRISPR/Cas9 in plant biology

Xuan Liu, Surui Wu, Jiao Xu, Chun Suin, Jianhe Wei

2017 , 7(3): 292-302  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Inhibition of protein kinases by anticancer DNA intercalator, 4-butylaminopyrimido[4',5':4,5] thieno(2,3-b)quinoline

Heggodu G. Rohit Kumar, Chethan S. Kumar, Hulihalli N. Kiran Kumar, Gopal M. Advi Rao

2017 , 7(3): 303-310  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

T cell-associated immunoregulation and antiviral effect of oxymatrine in hydrodynamic injection HBV mouse model

Xiuxiu Sang, Ruilin Wang, Yanzhong Han, Cong'en Zhang, Honghui Shen, Zhirui Yang, Yin Xiong, Huimin Liu, Shijing Liu, Ruisheng Li, Ruichuang Yang, Jiabo Wang, Xuejun Wang, Zhaofang Bai, Xiaohe Xiao

2017 , 7(3): 311-318  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Arterial relaxation is coupled to inhibition of mitochondrial fission in arterial smooth muscle cells:comparison of vasorelaxant effects of verapamil and phentolamine

Jing Jin, Xin Shen, Yu Tai, Shanliang Li, Mingyu Liu, Changlin Zhen, Xiuchen Xuan, Xiyue Zhang, Nan Hu, Xinzi Zhang, Deli Dong

2017 , 7(3): 319-325  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Establishment of a new acute-on-chronic liver failure model

Fangfang Li, Luyang Miao, Hua Sun, Yuyang Zhang, Xiuqi Bao, Dan Zhang

2017 , 7(3): 326-333  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Indole alkaloid sulfonic acids from an aqueous extract of Isatis indigotica roots and their antiviral activity

Lingjie Meng, Qinglan Guo, Yufeng Liu, Minghua Chen, Yuhuan Li, Jiandong Jiang, Jiangong Shi

2017 , 7(3): 334-341  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Flavanols from the Camellia sinensis var. assamica and their hypoglycemic and hypolipidemic activities

Xin Wang, Quan Liu, Hongbo Zhu, Hongqing Wang, Jie Kang, Zhufang Shen, Ruoyun Chen

2017 , 7(3): 342-346  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Nonlinear relationship between enteric-coated mycophenolate sodium dose and mycophenolic acid exposure in Han kidney transplantation recipients

Jun Zhang, Mengmeng Jia, Lihua Zuo, Na Li, Yonggang Luo, Zhi Sun, Xiaojian Zhang, Zhenfeng Zhu

2017 , 7(3): 347-352  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Self-microemulsifying drug delivery system for improving the bioavailability of huperzine A by lymphatic uptake

Fang Li, Rongfeng Hu, Bin Wang, Yun Gui, Gang Cheng, Song Gao, Lei Ye, Jihui Tang

2017 , 7(3): 353-360  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A preliminary study on the interaction between Asn-Gly-Arg (NGR)-modified multifunctional nanoparticles and vascular epithelial cells

Chunxi Liu, Tingxian Liu, Xiaoyue Yu, Yizhu Gu

2017 , 7(3): 361-372  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cloning and expression of three thaumatin-like protein genes from Polyporus umbellatus

Mengmeng Liu, Dawei Zhang, Yongmei Xing, Shunxing Guo

2017 , 7(3): 373-380  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communications

The effect of 8-OH-DPAT and dapoxetine on gene expression in the brain of male rats during ejaculation

Xijun Qin, Xiaojun Ma, Dongping Tu, Zuliang Luo, Jie Huang, Changming Mo

2017 , 7(3): 381-389  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Structural analysis of recombinant human ubiquitin-conjugating enzyme UbcH5c

Fangshu Wu, Junsheng Zhu, Honglin Lin, Lili Zhu

2017 , 7(3): 390-394  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Scanometry as microplate reader for high throughput method based on DPPH dry reagent for antioxidant assay

Mochammad Amrun Hidayat, Aulia Fitri, Bambang Kuswandi

2017 , 7(3): 395-400  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()