Acta Pharmaceutica Sinica B


2018 Vol. 8 No. 6, 2018-12-25

Reviews

N6-Methyladenosine modification: a novel pharmacological target for anti-cancer drug development

Yi Niu, Arabella Wan, Ziyou Lin, Xiongbin Lu, Guohui Wan

2018 , 8(6): 833-843  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent developments in topoisomerase-targeted cancer chemotherapy

Kirk E. Hevenern, Tatsiana A. Verstak, Katie E. Lutat, Daniel L. Riggsbee, Jeremiah W. Mooney

2018 , 8(6): 844-861  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Mitochondria-targeting drug conjugates for cytotoxic, anti-oxidizing and sensing purposes: current strategies and future perspectives

Gantumur Battogtokh, Yeon Su Choi, Dong Seop Kang, Sang Jun Park, Min Suk Shim, Kang Moo Huh, Yong-Yeon Cho, Joo Young Lee, Hye Suk Lee, Han Chang Kang

2018 , 8(6): 862-880  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Potassium 2-(1-hydroxypentyl)-benzoate improves depressive-like behaviors in rat model

Hao Ma, Weiping Wang, Shaofeng Xu, Ling Wang, Xiaoliang Wang

2018 , 8(6): 881-888  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

High-throughput screening for small molecule inhibitors of the type-I interferon signaling pathway

Elita Yuliantie, Xinchuan Dai, Dehua Yang, Peter J. Crack, Ming-Wei Wang

2018 , 8(6): 889-899  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

DNA recognition patterns of the multi-zinc-finger protein CTCF: a mutagenesis study

Jingjing Guo, Ni Li, Jiexiong Han, Fei Pei, Tianyu Wang, Duo Lu, Jiandong Jiang

2018 , 8(6): 900-908  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Mitochondrial uncoupler BAM15 inhibits artery constriction and potently activates AMPK in vascular smooth muscle cells

Yu Tai, Lanjun Li, Xuan Peng, Junxue Zhu, Xihai Mao, Nan Qin, Minghui Ma, Rong Huo, Yunlong Bai, Deli Dong

2018 , 8(6): 909-918  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel benzamido derivatives as PTP1B inhibitors with anti-hyperglycemic and lipid-lowering efficacy

Yanbo Tang, Xiaolin Zhang, Zheng Chen, Wenwen Yin, Guanglei Nan, Jinying Tian, Fei Ye, Zhiyan Xiao

2018 , 8(6): 919-932  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Sulfur-enriched alkaloids from the root of Isatis indigotica

Qinglan Guo, Chengbo Xu, Minghua Chen, Sheng Lin, Yuhuan Li, Chenggen Zhu, Jiandong Jiang, Yongchun Yang, Jiangong Shi

2018 , 8(6): 933-943  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cembrane-type diterpenoids from the South China Sea soft coral Sarcophyton mililatensis

Songwei Li, Fei Ye, Zhengdan Zhu, Hui Huang, Shuichun Mao, Yuewei Guo

2018 , 8(6): 944-955  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tat-functionalized Ag-Fe3O4 nano-composites as tissue-penetrating vehicles for tumor magnetic targeting and drug delivery

Ergang Liu, Meng Zhang, Hui Cui, Junbo Gong, Yongzhuo Huang, Jianxin Wang, Yanna Cui, Weibing Dong, Lu Sun, Huining He, Victor C. Yang

2018 , 8(6): 956-968  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Accurate authentication of Dendrobium officinale and its closely related species by comparative analysis of complete plastomes

Shuying Zhu, Zhitao Niu, Qingyun Xue, Hui Wang, Xuezhu Xie, Xiaoyu Ding

2018 , 8(6): 969-980  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The enzymatic biosynthesis of acylated steroidal glycosides and their cytotoxic activity

Ming Liu, Jian-Qiang Kong

2018 , 8(6): 981-994  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()