Acta Pharmaceutica Sinica B


2019 Vol. 9 No. 2, 2019-04-25

Reviews

Repurposing vitamin D for treatment of human malignancies via targeting tumor microenvironment

Xu Wu, Wei Hu, Lan Lu, Yueshui Zhao, Yejiang Zhou, Zhangang Xiao, Lin Zhang, Hanyu Zhang, Xiaobing Li, Wanping Li, Shengpeng Wang, Chi Hin Cho, Jing Shen, Mingxing Li

2019 , 9(2): 203-219  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Small molecules for fat combustion: targeting obesity

Jingxin Liu, Yitao Wang, Ligen Lin

2019 , 9(2): 220-236  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Marine sponges of the genus Stelletta as promising drug sources: chemical and biological aspects

Qihao Wu, Bastien Nay, Min Yang, Yeke Ni, Hong Wang, Ligong Yao, Xuwen Li

2019 , 9(2): 237-257  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent progress and challenges in screening and characterization of UGT1A1 inhibitors

Xia Lv, Yangliu Xia, Moshe Finel, Jingjing Wu, Guangbo Ge, Ling Yang

2019 , 9(2): 258-278  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Hypocrellin A-based photodynamic action induces apoptosis in A549 cells through ROS-mediated mitochondrial signaling pathway

Shanshan Qi, Lingyuan Guo, Shuzhen Yan, Robert J. Lee, Shuqin Yu, Shuanglin Chen

2019 , 9(2): 279-293  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Glycyrrhetinic acid binds to the conserved P-loop region and interferes with the interaction of RAS-effector proteins

Yuan Zhang, Zhihua Wang, Xiaoyao Ma, Shengnan Yang, Xueyan Hu, Jin Tao, Yuanyuan Hou, Gang Bai

2019 , 9(2): 294-303  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

SHP2 inhibition triggers anti-tumor immunity and synergizes with PD-1 blockade

Mingxia Zhao, Wenjie Guo, Yuanyuan Wu, Chenxi Yang, Liang Zhong, Guoliang Deng, Yuyu Zhu, Wen Liu, Yanhong Gu, Yin Lu, Lingdong Kong, Xiangbao Meng, Qiang Xu, Yang Sun

2019 , 9(2): 304-315  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The epigallocatechin gallate derivative Y6 reverses drug resistance mediated by the ABCB1 transporter both in vitro and in vivo

Yan Wen, Ruiqiang Zhao, Pranav Gupta, Yingfang Fan, Yunkai Zhang, Zhenguang Huang, Xiaohui Li, Yuangang Su, Lijuan Liao, Yu-An Xie, Donghua Yang, Zhe-Sheng Chen, Gang Liang

2019 , 9(2): 316-323  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

LSD1 inhibition suppresses the growth of clear cell renal cell carcinoma via upregulating P21 signaling

Liangsong Zhu, Jianfeng Wang, Wen Kong, Jiwei Huang, Baijun Dong, Yiran Huang, Wei Xue, Jin Zhang

2019 , 9(2): 324-334  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis and biological evaluation of chalcone analogues with novel dual antioxidant mechanisms as potential anti-ischemic stroke agents

Jiabing Wang, Lili Huang, Chanchan Cheng, Ge Li, Jingwen Xie, Mengya Shen, Qian Chen, Wulan Li, Wenfei He, Peihong Qiu, Jianzhang Wu

2019 , 9(2): 335-350  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of a series of dimethoxybenzene FGFR inhibitors with 5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine scaffold: structure–activity relationship, crystal structural characterization and in vivo study

Peng Wei, Bo Liu, Ruifeng Wang, Yinglei Gao, Lanlan Li, Yuchi Ma, Zhiwei Qian, Yuelei Chen, Maosheng Cheng, Meiyu Geng, Jingkang Shen, Dongmei Zhao, Jing Ai, Bing Xiong

2019 , 9(2): 351-368  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cytotoxic and antibacterial polyketide-indole hybrids synthesized from indole-3-carbinol by Daldinia eschscholzii

Liping Lin, Nan Jiang, Huimin Wu, Yaning Mei, Jie Yang, Renxiang Tan

2019 , 9(2): 369-380  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Dual-targeting and microenvironment-responsive micelles as a gene delivery system to improve the sensitivity of glioma to radiotherapy

Xiuxiu Jiao, Yuan Yu, Jianxia Meng, Mei He, Charles Jian Zhang, Wenqian Geng, Baoyue Ding, Zhuo Wang, Xueying Ding

2019 , 9(2): 381-396  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Transformative hyaluronic acid-based active targeting supramolecular nanoplatform improves long circulation and enhances cellular uptake in cancer therapy

Lu Zhong, Lu Xu, Yanying Liu, Qingsong Li, Dongyang Zhao, Zhenbao Li, Huicong Zhang, Haotian Zhang, Qiming Kan, Yongjun Wang, Jin Sun, Zhonggui He

2019 , 9(2): 397-409  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Theranostic nanoparticles with tumor-specific enzyme-triggered size reduction and drug release to perform photothermal therapy for breast cancer treatment

Rui Liu, Chuan Hu, Yuanyuan Yang, Jingqing Zhang, Huile Gao

2019 , 9(2): 410-420  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Redox-sensitive prodrug nanoassemblies based on linoleic acid-modified docetaxel to resist breast cancers

Meng Li, Liwen Zhao, Tao Zhang, Yue Shu, Zhonggui He, Yan Ma, Dan Liu, Yongjun Wang

2019 , 9(2): 421-432  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Biosynthesis of clinically used antibiotic fusidic acid and identification of two short-chain dehydrogenase/reductases with converse stereoselectivity

Zhiqin Cao, Shaoyang Li, Jianming Lv, Hao Gao, Guodong Chen, Takayoshi Awakawa, Ikuro Abe, Xinsheng Yao, Dan Hu

2019 , 9(2): 433-442  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Meeting Report

Highlights of the 2nd International Symposium on Tribbles and Diseases: tribbles tremble in therapeutics for immunity, metabolism, fundamental cell biology and cancer

Bing Cui, Patrick A. Eyers, Leonard L. Dobens, Nguan Soon Tan, Peter D. Mace, Wolfgang A. Link, Endre Kiss-Toth, Karen Keeshan, Takuro Nakamura, Warren S. Pear, Yodit Feseha, Jessica Johnston, Arkatiz Carracedo, Marcel Scheideler, Zabran llyas, Robert C. Bauer, Jorge D. Erusalimsky, Dominika Grzesik, Juan Salamanca-Viloria, Xiaoxi Lv, Yishi Jin, Ke Li, Guillermo Velasco, Shuang Shang, Jose M. Lizcano, Xiaowei Zhang, Jichao Zhou, Jiaojiao Yu, Fang Hua, Feng Wang, Shanshan Liu, Jinmei Yu, Zhuowei Hu

2019 , 9(2): 443-454  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()