Acta Pharmaceutica Sinica B


2019 Vol. 9 No. 3, 2019-06-25

Reviews

Updated developments on molecular imaging and therapeutic strategies directed against necrosis

Dongjian Zhang, Meng Gao, Qiaomei Jin, Yicheng Ni, Jian Zhang

2019 , 9(3): 455-468  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent advances of microneedles for biomedical applications: drug delivery and beyond

Jian Yang, Xinli Liu, Yunzhi Fu, Yujun Song

2019 , 9(3): 469-483  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Targeting slug-mediated non-canonical activation of c-Met to overcome chemo-resistance in metastatic ovarian cancer cells

Linlin Chang, Yan Hu, Yingying Fu, Tianyi Zhou, Jun You, Jiamin Du, Lin Zheng, Ji Cao, Meidan Ying, Xiaoyang Dai, Dan Su, Qiaojun He, Hong Zhu, Bo Yang

2019 , 9(3): 484-495  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

In vitro and in vivo activity of D-serine in combination with β-lactam antibiotics against methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Qing Wang, Yuemeng Lv, Jing Pang, Xue Li, Xi Lu, Xiukun Wang, Xinxin Hu, Tongying Nie, Xinyi Yang, Yan Q. Xiong, Jiandong Jiang, Congran Li, Xuefu You

2019 , 9(3): 496-504  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Inhibition of FOXO3a/BIM signaling pathway contributes to the protective effect of salvianolic acid A against cerebral ischemia/reperfusion injury

Junke Song, Wen Zhang, Jinhua Wang, Haiguang Yang, Qimeng Zhou, Haigang Wang, Li Li, Guanhua Du

2019 , 9(3): 505-515  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Secalonic acid D induces cell apoptosis in both sensitive and ABCG2-overexpressing multidrug resistant cancer cells through upregulating c-Jun expression

Hong Zhang, Liyan Huang, Liyang Tao, Jianye Zhang, Fang Wang, Xu Zhang, Liwu Fu

2019 , 9(3): 516-525  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Combined obeticholic acid and apoptosis inhibitor treatment alleviates liver fibrosis

Jiyu Zhou, Ningning Huang, Yitong Guo, Shuang Cui, Chaoliang Ge, Qingxian He, Xiaojie Pan, Guangji Wang, Hong Wang, Haiping Hao

2019 , 9(3): 526-536  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Aurone derivatives as Vps34 inhibitors that modulate autophagy

Guodong Li, Joshua William Boyle, Chung-Nga Ko, Wu Zeng, Vincent Kam Wai Wong, Jian-Bo Wan, Philip Wai Hong Chan, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung

2019 , 9(3): 537-544  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bioactive A-ring rearranged limonoids from the root barks of Walsura robusta

Faliang An, Xiaobing Wang, Minghua Yang, Jun Luo, Lingyi Kong

2019 , 9(3): 545-556  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Develop a 3D neurological disease model of human cortical glutamatergic neurons using micropillar-based scaffolds

Cheng Chen, Xin Dong, Kai-Heng Fang, Fang Yuan, Yao Hu, Min Xu, Yu Huang, Xixiang Zhang, Danjun Fang, Yan Liu

2019 , 9(3): 557-564  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Safety and photochemotherapeutic application of poly(γ-glutamic acid)-based biopolymeric nanoparticle

Dongyoon Kim, Quoc-Viet Le, Young Bong Kim, Yu-Kyoung Oh

2019 , 9(3): 565-574  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Neutrophil-mimicking therapeutic nanoparticles for targeted chemotherapy of pancreatic carcinoma

Xi Cao, Ying Hu, Shi Luo, Yuejing Wang, Tao Gong, Xun Sun, Yao Fu, Zhirong Zhang

2019 , 9(3): 575-589  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Small interfering RNA delivery to the neurons near the amyloid plaques for improved treatment of Alzheimer's disease

Qian Guo, Xiaoyao Zheng, Peng Yang, Xiaoying Pang, Kang Qian, Pengzhen Wang, Shuting Xu, Dongyu Sheng, Liuchang Wang, Jinxu Cao, Wei Lu, Qizhi Zhang, Xinguo Jiang

2019 , 9(3): 590-603  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Prussian blue nanosphere-embedded in situ hydrogel for photothermal therapy by peritumoral administration

Jijun Fu, Bo Wu, Minyan Wei, Yugang Huang, Yi Zhou, Qiang Zhang, Lingran Du

2019 , 9(3): 604-614  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Overcoming chemotherapy resistance via simultaneous drug-efflux circumvention and mitochondrial targeting

Minglu Zhou, Lijia Li, Lian Li, Xi Lin, Fengling Wang, Qiuyi Li, Yuan Huang

2019 , 9(3): 615-625  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Combinatorial mutation on the β-glycosidase specific to 7-β-xylosyltaxanes and increasing the mutated enzyme production by engineering the recombinant yeast

Jing-Jing Chen, Xiao Liang, Fen Wang, Yan-Hua Wen, Tian-Jiao Chen, Wan-Cang Liu, Ting Gong, Jin-Ling Yang, Ping Zhu

2019 , 9(3): 626-638  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short communication

Bioengineered miR-27b-3p and miR-328-3p modulate drug metabolism and disposition via the regulation of target ADME gene expression

Xin Li, Ye Tian, Mei-Juan Tu, Pui Yan Ho, Neelu Batra, Ai-Ming Yu

2019 , 9(3): 639-647  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Regulation and guideline

Guidance for the clinical evaluation of traditional Chinese medicine-induced liver injury Issued by China Food and Drug Administration

Xiaohe Xiao, Jianyuan Tang, Yimin Mao, Xiuhui Li, Jiabo Wang, Chenghai Liu, Kewei Sun, Yong'an Ye, Zhengsheng Zou, Cheng Peng, Ling Yang, Yuming Guo, Zhaofang Bai, Tingting He, Jing Jing, Fengyi Li, Na An

2019 , 9(3): 648-658  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()