Acta Pharmaceutica Sinica B


2019 Vol. 9 No. 6, 2019-12-25

Annual reviews

Current trends in drug metabolism and pharmacokinetics

Yuhua Li, Qiang Meng, Mengbi Yang, Dongyang Liu, Xiangyu Hou, Lan Tang, Xin Wang, Yuanfeng Lyu, Xiaoyan Chen, Kexin Liu, Ai-Ming Yu, Zhong Zuo, Huichang Bi

2019 , 9(6): 1113-1144  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent progress in drug delivery

Chong Li, Jiancheng Wang, Yiguang Wang, Huile Gao, Gang Wei, Yongzhuo Huang, Haijun Yu, Yong Gan, Yongjun Wang, Lin Mei, Huabing Chen, Haiyan Hu, Zhiping Zhang, Yiguang Jin

2019 , 9(6): 1145-1162  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

PEP06 polypeptide 30 is a novel cluster-dissociating agent inhibiting αv integrin/FAK/Src signaling in oral squamous cell carcinoma cells

Gulnara Tuguzbaeva, Er Yue, Xi Chen, Lina He, Xinlei Li, Jiaming Ju, Ying Qin, Valentin Pavlov, Yanjie Lu, Wenting Jia, Yunlong Bai, Yumei Niu, Baofeng Yang

2019 , 9(6): 1163-1173  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Hypericin enhances β-lactam antibiotics activity by inhibiting sarA expression in methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Genzhu Wang, Liang Li, Xiukun Wang, Xue Li, Youwen Zhang, Jie Yu, Jiandong Jiang, Xuefu You, Yan Q. Xiong

2019 , 9(6): 1174-1182  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A one-step specific assay for continuous detection of sirtuin 2 activity

Qi Dai, Zhihua Zheng, Fan Xia, Peiqing Liu, Min Li

2019 , 9(6): 1183-1192  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of WS-157 as a highly potent, selective and orally active EGFR inhibitor

Pengxing He, Shenghui Niu, Shuai Wang, Xiaojing Shi, Siqi Feng, Linna Du, Xuyang Zhang, Zhilu Ma, Bin Yu, Hongmin Liu

2019 , 9(6): 1193-1203  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel radioligands for imaging sigma-1 receptor in brain using positron emission tomography (PET)

Yu Lan, Ping Bai, Zude Chen, Ramesh Neelamegam, Michael S. Placzek, Hao Wang, Stephanie A. Fiedler, Jing Yang, Gengyang Yuan, Xiying Qu, Hayden R. Schmidt, Jinchun Song, Marc D. Normandin, Chongzhao Ran, Changning Wang

2019 , 9(6): 1204-1215  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis, and biological evaluation of novel tetrahydroprotoberberine derivatives (THPBs) as proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) modulators for the treatment of hyperlipidemia

Chenglin Wu, Cong Xi, Junhua Tong, Jing Zhao, Hualiang Jiang, Jiang Wang, Yiping Wang, Hong Liu

2019 , 9(6): 1216-1230  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pulmonary immunization: deposition site is of minor relevance for influenza vaccination but deep lung deposition is crucial for hepatitis B vaccination

Jasmine Tomar, Wouter F. Tonnis, Harshad P. Patil, Anne H. de boer, Paul Hagedoorn, Rita Vanbever, Henderik W. Frijlink, Wouter L. J. Hinrichs

2019 , 9(6): 1231-1240  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Predicting complexation performance between cyclodextrins and guest molecules by integrated machine learning and molecular modeling techniques

Qianqian Zhao, Zhuyifan Ye, Yan Su, Defang Ouyang

2019 , 9(6): 1241-1252  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communication

Immunosuppressant mycophenolic acid biosynthesis employs a new globin-like enzyme for prenyl side chain cleavage

Xiwei Chen, Lu Wang, Jinmei Zhang, Tao Jiang, Changhua Hu, Dehai Li, Yi Zou

2019 , 9(6): 1253-1258  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()