Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 4, 2020-04-25

Reviews

Targeting autophagy-related protein kinases for potential therapeutic purpose

Honggang Xiang, Jifa Zhang, Congcong Lin, Lan Zhang, Bo Liu, Liang Ouyang

2020 , 10(4): 569-581  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Monoacylglycerol lipase inhibitors: modulators for lipid metabolism in cancer malignancy, neurological and metabolic disorders

Hui Deng, Weimin Li

2020 , 10(4): 582-602  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Identification of a novel PAK1 inhibitor to treat pancreatic cancer

Jiaqi Wang, Yonghua Zhu, Jiao Chen, Yuhan Yang, Lingxia Zhu, Jiayu Zhao, Yang Yang, Xueting Cai, Chunping Hu, Rafael Rosell, Xiaoyan Sun, Peng Cao

2020 , 10(4): 603-614  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Class I histone deacetylase inhibition is synthetic lethal with BRCA1 deficiency in breast cancer cells

Baoyuan Zhang, Junfang Lyu, Eun Ju Yang, Yifan Liu, Changjie Wu, Lakhansing Pardeshi, Kaeling Tan, Qiang Chen, Xiaoling Xu, Chu-Xia Deng, Joong Sup Shim

2020 , 10(4): 615-627  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis, in vitro and in vivo biological evaluation of novel lappaconitine derivatives as potential anti-inflammatory agents

Lei Pang, Chun-Yan Liu, Guo-Hua Gong, Zhe-Shan Quan

2020 , 10(4): 628-645  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of nitazoxanide-based derivatives as autophagy activators for the treatment of Alzheimer’s disease

Xiaokang Li, Jian Lu, Yixiang Xu, Jiaying Wang, Xiaoxia Qiu, Lei Fan, Baoli Li, Wenwen Liu, Fei Mao, Jin Zhu, Xu Shen, Jian Li

2020 , 10(4): 646-666  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Combinatory antitumor therapy by cascade targeting of a single drug

Aiyun Liu, Huaisong Wang, Xiaoshuang Hou, Yu Ma, Gongjun Yang, Yanglong Hou, Ya Ding

2020 , 10(4): 667-679  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Effect of fluid shear stress on the internalization of kidney-targeted delivery systems in renal tubular epithelial cells

Yingying Xuy, Shuo Qiny, Yining Niu, Tao Gong, Zhirong Zhang, Yao Fu

2020 , 10(4): 680-692  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeted delivery of hyaluronic acid nanomicelles to hepatic stellate cells in hepatic fibrosis rats

Wenhao Li, Chuchu Zhou, Yao Fu, Tijia Chen, Xing Liu, Zhirong Zhang, Tao Gong

2020 , 10(4): 693-710  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

De novo biosynthesis of liquiritin in Saccharomyces cerevisiae

Yan Yin, Yanpeng Li, Dan Jiang, Xianan Zhang, Wei Gao, Chunsheng Liu

2020 , 10(4): 711-721  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()