Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 6, 2020-06-25

Reviews

Yes-associated protein (YAP) and transcriptional coactivator with a PDZ-binding motif (TAZ): a nexus between hypoxia and cancer

Chenxi Zhao, Chenming Zeng, Song Ye, Xiaoyang Dai, Qiaojun He, Bo Yang, Hong Zhu

2020 , 10(6): 947-960  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Development of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs): our past twenty years

Chunlin Zhuang, Christophe Pannecouque, Erik De Clercq, Fener Chen

2020 , 10(6): 961-978  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Delivery strategies for macromolecular drugs in cancer therapy

Qin Guo, Chen Jiangb

2020 , 10(6): 979-986  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

TIMP1 preserves the blood-brain barrier through interacting with CD63/integrin β1 complex and regulating downstream FAK/RhoA signaling

Jingshu Tang, Yuying Kang, Longjian Huang, Lei Wu, Ying Penga

2020 , 10(6): 987-1003  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

RICTOR/mTORC2 affects tumorigenesis and therapeutic efficacy of mTOR inhibitors in esophageal squamous cell carcinoma

Zhaoming Lu, Xiaojing Shi, Fanghua Gong, Shenglei Li, Yang Wang, Yandan Ren, Mengyin Zhang, Bin Yu, Yan Li, Wen Zhao, Jianying Zhang, Guiqin Hou

2020 , 10(6): 1004-1019  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

20(S)-Protopanaxatriol promotes the binding of P53 and DNA to regulate the antitumor network via multiomic analysis

Zhihua Wang, Wenbo Wu, Xiangchen Guan, Shuang Guo, Chaowen Li, Ruixue Niu, Jie Gao, Min Jiang, Liping Bai, Elaine Laihan Leung, Yuanyuan Hou, Zhihong Jiang, Gang Bai

2020 , 10(6): 1020-1035  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

MiR-142-3p enhances chemosensitivity of breast cancer cells and inhibits autophagy by targeting HMGB1

Lu Liang, Jijun Fu, Siran Wang, Huiyu Cen, Lingmin Zhang, Safur Rehman Mandukhail, Lingran Du, Qianni Wu, Peiquan Zhang, Xiyong Yu

2020 , 10(6): 1036-1046  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A novel cyclic peptide targeting LAG-3 for cancer immunotherapy by activating antigenspecific CD8+ T cell responses

Wenjie Zhai, Xiuman Zhou, Hongfei Wang, Wanqiong Li, Guanyu Chen, Xinghua Sui, Guodong Li, Yuanming Qi, Yanfeng Gao

2020 , 10(6): 1047-1060  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Arsenic trioxide induces regulatory functions of plasmacytoid dendritic cells through interferon-α inhibition

Yishan Ye, Laure Ricard, Lama Siblany, Nicolas Stocker, Frédéric De Vassoigne, Eolia Brissot, Baptiste Lamartheé, Arsène Mekinian, Mohamad Mohty, Béatrice Gaugler, Florent Malard

2020 , 10(6): 1061-1072  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Antinociceptive grayanane-derived diterpenoids from flowers of Rhododendron molle

Yong Li, Yuxun Zhu, Zhaoxin Zhang, Li Li, Yunbao Liu, Jing Qu, Shuanggang Ma, Shishan Yua

2020 , 10(6): 1073-1082  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

In situ metabolomics in nephrotoxicity of aristolochic acids based on air flow-assisted desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging

Zhonghua Wang, Bingshu He, Yaqi Liu, Meiling Huo, Wenqing Fu, Chunyan Yang, Jinfeng Wei, Zeper Abliz

2020 , 10(6): 1083-1093  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The construction of in vitro nasal cavity-mimic M-cell model, design of M cell-targeting nanoparticles and evaluation of mucosal vaccination by nasal administration

Xiaotong Yang, Xianchun Chen, Ting Lei, Lin Qin, Yang Zhou, Chuan Hu, Qingfeng Liu, Huile Gao

2020 , 10(6): 1094-1105  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Platinum complexes of curcumin delivered by dual-responsive polymeric nanoparticles improve chemotherapeutic efficacy based on the enhanced anti-metastasis activity and reduce side effects

Yan Chen, Chen Chen, Xiaojuan Zhang, Chuanchuan He, Pengxuan Zhao, Minsi Li, Ting Fan, Ruicong Yan, Yao Lu, Robert J. Lee, Muhammad Waseem Khan, Muhammad Sarfraz, Xiang Ma, Tan Yang, Guangya Xiang

2020 , 10(6): 1106-1121  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Interfacial properties and micellization of triblock poly(ethylene glycol)-poly(ε-caprolactone)-polyethyleneimine copolymers

Ji Li, Yitian Du, Haitao Su, Shixuan Cheng, Yanxia Zhou, Yiguang Jin, Xian-Rong Qi

2020 , 10(6): 1122-1133  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short communication

Design and synthesis of selective sphingosine-1-phosphate receptor 1 agonists with increased phosphorylation rates

Qiong Xiao, Minwan Hu, Si Chen, Yifan Tang, Zeyu Shi, Jing Jin, Jinping Hu, Ping Xie, Dali Yin

2020 , 10(6): 1134-1142  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Correction

Author correction to ‘Actively priming autophagic cell death with novel transferrin receptor-targeted nanomedicine for synergistic chemotherapy against breast cancer’ [Acta Pharmaceutica Sinica B 2019; 9(5): 1061-1077]

Dong Mei, Binlong Chen, Bing He, Haibin Liu, Zhiqiang Lin, Jialiang Lin, Xiaoyan Zhang, Ning Sun, Libo Zhao, Xiaoling Wang, Qiang Zhang

2020 , 10(6): 1143-1144  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()