Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 7, 2020-07-25

Editor Profiles

Editor Profiles: Guest Editors of Special Column “Research on Emerging COVID-19 (Target, Mechanism, and Therapeutics)”

2020 , 10(7): 1145-1145  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Editorial

Editorial of Special Column “Research on Emerging COVID-19 (Target, Mechanism, and Therapeutics)”

Hai-Bin Luo, Shilin Chen, Peiqing Liu

2020 , 10(7): 1146-1148  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Reviews

Combating COVID-19 with integrated traditional Chinese and Western medicine in China

Liqiang Ni, Lili Chen, Xia Huang, Chouping Han, Jianrong Xu, Hong Zhang, Xin Luan, Yongfang Zhao, Jianguang Xu, Weian Yuan, Hongzhuan Chen

2020 , 10(7): 1149-1162  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bioactive natural compounds against human coronaviruses: a review and perspective

Yanfang Xian, Juan Zhang, Zhaoxiang Bian, Hua Zhou, Zhenbiao Zhang, Zhixiu Lin, Hongxi Xu

2020 , 10(7): 1163-1174  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Highly pathogenic coronaviruses: thrusting vaccine development in the spotlight

Chunting He, Ming Qin, Xun Suna

2020 , 10(7): 1175-1191  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Small-molecule MDM2/X inhibitors and PROTAC degraders for cancer therapy: advances and perspectives

Yuan Fang, Guochao Liao, Bin Yu

2020 , 10(7): 1253-1278  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Efficient drug and gene delivery to liver fibrosis: rationale, recent advances, and perspectives

Somayeh Mahdinloo, Seyed Hossein Kiaie, Ala Amiri, Salar Hemmati, Hadi Valizadeh, Parvin Zakeri-Milani

2020 , 10(7): 1279-1293  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Analysis on herbal medicines utilized for treatment of COVID-19

Lu Luo, Jingwen Jiang, Cheng Wang, Martin Fitzgerald, Weifeng Hu, Yumei Zhou, Hui Zhang, Shilin Chen

2020 , 10(7): 1192-1204  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Potential therapeutic effects of dipyridamole in the severely ill patients with COVID-19

Xiaoyan Liu, Zhe Li, Shuai Liu, Jing Sun, Zhanghua Chen, Min Jiang, Qingling Zhang, Yinghua Wei, Xin Wang, Yi-You Huang, Yinyi Shi, Yanhui Xu, Huifang Xian, Fan Bai, Changxing Ou, Bei Xiong, Andrew M. Lew, Jun Cui, Rongli Fang, Hui Huang, Jincun Zhao, Xuechuan Hong, Yuxia Zhang, Fuling Zhou, Hai-Bin Luo

2020 , 10(7): 1205-1215  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Dose selection of chloroquine phosphate for treatment of COVID-19 based on a physiologically based pharmacokinetic model

Cheng Cui, Miao Zhang, Xueting Yao, Siqi Tu, Zhe Hou, Valerie Sia Jie En, Xiaoqiang Xiang, Jing Lin, Ting Cai, Ning Shen, Chunli Song, Jie Qiao, Shun Zhang, Haiyan Li, Dongyang Liu

2020 , 10(7): 1216-1227  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Crystal structure of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein RNA binding domain reveals potential unique drug targeting sites

Sisi Kang, Mei Yang, Zhongsi Hong, Liping Zhang, Zhaoxia Huang, Xiaoxue Chen, Suhua He, Ziliang Zhou, Zhechong Zhou, Qiuyue Chen, Yan Yan, Changsheng Zhang, Hong Shan, Shoudeng Chen

2020 , 10(7): 1228-1238  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

D3Targets-2019-nCoV: a webserver for predicting drug targets and for multi-target and multi-site based virtual screening against COVID-19

Yulong Shi, Xinben Zhang, Kaijie Mu, Cheng Peng, Zhengdan Zhu, Xiaoyu Wang, Yanqing Yang, Zhijian Xu, Weiliang Zhu

2020 , 10(7): 1239-1248  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Evodiamine-inspired dual inhibitors of histone deacetylase 1 (HDAC1) and topoisomerase 2 (TOP2) with potent antitumor activity

Yahui Huang, Shuqiang Chen, Shanchao Wu, Guoqiang Dong, Chunquan Sheng

2020 , 10(7): 1294-1308  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design of drug-like hepsin inhibitors against prostate cancer and kidney stones

Vincent Blay, Mu-Chun Li, Sunita P. Ho, Mashall L. Stoller, Hsing-Pang Hsieh, Douglas R. Houston

2020 , 10(7): 1309-1320  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Evaluation of 124I-JS001 for hPD1 immuno-PET imaging using sarcoma cell homografts in humanized mice

Haifeng Huang, Hua Zhu, Quan Xie, Xiaobin Tian, Xianteng Yang, Fan Feng, Qiyu Jiang, Xinan Sheng, Zhi Yang

2020 , 10(7): 1321-1330  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel approach for real-time monitoring of carrier-based DPIs delivery process via pulmonary route based on modular modified Sympatec HELOS

Xuejuan Zhang, Yingtong Cui, Ruifeng Liang, Guanlin Wang, Xiao Yue, Ziyu Zhao, Zhengwei Huang, Ying Huang, Jianfang Geng, Xin Pan, Chuanbin Wu

2020 , 10(7): 1331-1346  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Letters to the Editor

Letter to the editor: Comment on GLP-1-based drugs and COVID-19 treatment

Tianru Jin, Mingyao Liu

2020 , 10(7): 1249-1250  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Letter to the editor: Anti-RAS drugs and SARS-CoV-2 infection

Jingwei Bian, Rongsheng Zhao, Suodi Zhai, Zijian Li

2020 , 10(7): 1251-1252  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()