Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 8, 2020-08-25

Original articles

Miltirone induces cell death in hepatocellular carcinoma cell through GSDME-dependent pyroptosis

Xiaowei Zhang, Ping Zhang, Lin An, Ningyuan Sun, Liying Peng, Weiwei Tang, Dingyuan Ma, Jun Chen

2020 , 10(8): 1397-1413  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of the anti-angiogenesis effect of eltrombopag in breast cancer through targeting of HuR protein

Yuying Zhu, Liuqing Yang, Jiazhen Xu, Xiyan Yang, Pengwei Luan, Qianfei Cui, Pei Zhang, Feiyun Wang, Ruixiang Li, Xinyue Ding, Lixian Jiang, Guoqiang Lin, Jiange Zhang

2020 , 10(8): 1414-1425  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

ZDHHC12-mediated claudin-3 S-palmitoylation determines ovarian cancer progression

Meng Yuan, Xiaobing Chen, Yitang Sun, Li Jiang, Zhongni Xia, Kaixiong Ye, Hong Jiang, Bo Yang, Meidan Ying, Ji Cao, Qiaojun He

2020 , 10(8): 1426-1439  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel opioid-neurotensin-based hybrid peptide with spinal long-lasting antinociceptive activity and a propensity to delay tolerance development

Karolina Frączek, Mattia Ferraiolo, Emmanuel Hermans, Magdalena Bujalska-Zadrozny, Kaja Kasarello, Anna Erdei, Kamila Kulik, Agnieszka Kowalczyk, Piotr Wojciechowski, Dorota Sulejczak, Piotr Sosnowski, Sebastian Granica, Sandor Benyhe, Katarzyna Kaczynska, Lukasz Nagraba, Artur Stolarczyk, Agnieszka Cudnoch-Jedrzejewska, Patrycja Kleczkowska

2020 , 10(8): 1440-1452  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis and pharmacological evaluation of 4-(3-chloro-4-(3-cyclopropylthioureido)-2-fluorophenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxamide (WXFL-152): a novel triple angiokinase inhibitor for cancer therapy

Yuqin Yao, Zhuowei Liu, Manyu Zhao, Zhengxia Chen, Peng Li, Yang Zhang, Yuxi Wang, Chengjian Zhao, Chaofeng Long, Xiaoxin Chen, Jinliang Yang

2020 , 10(8): 1453-1475  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of [1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine derivatives as highly potent, selective, and cellularly active USP28 inhibitors

Zhenzhen Liu, Taoqian Zhao, Zhonghua Li, Kai Sun, Yundong Fu, Ting Cheng, Jimin Guo, Bin Yu, Xiaojing Shi, Hongmin Liu

2020 , 10(8): 1476-1491  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Rational drug design, synthesis, and biological evaluation of novel chiral tetrahydronaphthalene-fused spirooxindole as MDM2-CDK4 dual inhibitor against glioblastoma

Biao Wang, Fu Peng, Wei Huang, Jin Zhou, Nan Zhang, Jia Sheng, Phensinee Haruehanroengra, Gu He, Bo Han

2020 , 10(8): 1492-1510  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Limitation standard of toxic aconitines in Aconitum proprietary Chinese medicines using on-line extraction electrospray ionization mass spectrometry

Zi-Dong Qiu, Xu-Ya Wei, Rui-Qi Sun, Jin-Long Chen, Ting Tan, Jia-Quan Xu, Guang-Hong Cui, Tong Chen, Juan Guo, Chang-Jiang-Sheng Lai, Lu-Qi Huang

2020 , 10(8): 1511-1520  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Intracellular codelivery of anti-inflammatory drug and anti-miR 155 to treat inflammatory disease

Chao Teng, Chenshi Lin, Feifei Huang, Xuyang Xing, Shenyu Chen, Ling Ye, Helena S. Azevedo, Chenjie Xu, Zhengfeng Wu, Zhongjian Chen, Wei He

2020 , 10(8): 1521-1533  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Doxorubicin-loaded bacterial outer-membrane vesicles exert enhanced anti-tumor efficacy in non-small-cell lung cancer

Kudelaidi Kuerban, Xiwen Gao, Hui Zhang, Jiayang Liu, Mengxue Dong, Lina Wu, Ruihong Ye, Meiqing Feng, Li Ye

2020 , 10(8): 1534-1548  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A magnetism/laser-auxiliary cascaded drug delivery to pulmonary carcinoma

Jialiang Lin, Qingqing Yin, Binlong Chen, Haoran Zhang, Dong Mei, Jijun Fu, Bing He, Hua Zhang, Wenbing Dai, Xueqing Wang, Yiguang Wang, Qiang Zhang

2020 , 10(8): 1549-1562  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bone marrow mesenchymal stem cells-derived exosomes for penetrating and targeted chemotherapy of pancreatic cancer

Yu Zhou, Wenxi Zhou, Xinli Chen, Qingbing Wang, Chao Li, Qinjun Chen, Yu Zhang, Yifei Lu, Xiaoyi Ding, Chen Jiang

2020 , 10(8): 1563-1575  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Comparative study of mucoadhesive and mucus-penetrative nanoparticles based on phospholipid complex to overcome the mucus barrier for inhaled delivery of baicalein

Wujun Dong, Jun Ye, Junzhuo Zhou, Weijue Wang, Hongliang Wang, Xu Zheng, Yanfang Yang, Xuejun Xia, Yuling Liu

2020 , 10(8): 1576-1585  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Correction

Author correction to ‘Establishment of pseudovirus infection mouse models for in vivo pharmacodynamics evaluation of filovirus entry inhibitors’ [Acta Pharmaceutica Sinica B 8 (2018) 200–208]

Qing Chen, Ke Tang, Xiaoyu Zhang, Panpan Chen, Ying Guo

2020 , 10(8): 1586-1587  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Reviews

Gene therapy for neurodegenerative disorders: advances, insights and prospects

Wei Chen, Yang Hu, Dianwen Ju

2020 , 10(8): 1347-1359  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Conditional reprogramming: next generation cell culture

Xiaoxiao Wu, Shengpeng Wang, Mingxing Li, Jing Li, Jing Shen, Yueshui Zhao, Jun Pang, Qinglian Wen, Meijuan Chen, Bin Wei, Parham Jabbarzadeh Kaboli, Fukuan Du, Qijie Zhao, Chi Hin Cho, Yitao Wang, Zhangang Xiao, Xu Wu

2020 , 10(8): 1360-1381  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent progress of hypoxia-modulated multifunctional nanomedicines to enhance photodynamic therapy: opportunities, challenges, and future development

Yixin Sun, Dongyang Zhao, Gang Wang, Yang Wang, Linlin Cao, Jin Sun, Qikun Jiang, Zhonggui He

2020 , 10(8): 1382-1396  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()