Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 12, 2020-12-25

Reviews

Targeting human MutT homolog 1 (MTH1) for cancer eradication: current progress and perspectives

Yizhen Yin, Fener Chen

2020 , 10(12): 2259-2271  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Small molecules targeting the innate immune cGAS-STING-TBK1 signaling pathway

Chunyong Ding, Zilan Song, Ancheng Shen, Tingting Chen, Ao Zhang

2020 , 10(12): 2272-2298  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Berberine diminishes cancer cell PD-L1 expression and facilitates antitumor immunity via inhibiting the deubiquitination activity of CSN5

Yang Liu, Xiaojia Liu, Na Zhang, Mingxiao Yin, Jingwen Dong, Qingxuan Zeng, Genxiang Mao, Danqing Song, Lu Liu, Hongbin Deng

2020 , 10(12): 2299-2312  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting castration-resistant prostate cancer with a novel RORγ antagonist elaiophylin

Jianwei Zheng, Junfeng Wang, Qian Wang, Hongye Zou, Hong Wang, Zhenhua Zhang, Jianghe Chen, Qianqian Wang, Panxia Wang, Yueshan Zhao, Jing Lu, Xiaolei Zhang, Songtao Xiang, Haibin Wang, Jinping Lei, Hong-Wu Chen, Peiqing Liu, Yonghong Liu, Fanghai Han, Junjian Wang

2020 , 10(12): 2313-2322  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Inhibitory effects of baicalein against herpes simplex virus type 1

Zhuo Luo, Xiu-Ping Kuang, Qing-Qing Zhou, Chang-Yu Yan, Wen Li, Hai-Biao Gong, Hiroshi Kurihara, Wei-Xi Li, Yi-Fang Li, Rong-Rong He

2020 , 10(12): 2323-2338  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of highly selective and orally available benzimidazole-based phosphodiesterase 10 inhibitors with improved solubility and pharmacokinetic properties for treatment of pulmonary arterial hypertension

Yuncong Yangy, Sirui Zhangy, Qian Zhouy, Chen Zhang, Yuqi Gao, Hao Wang, Zhe Li, Deyan Wu, Yinuo Wu, Yi-You Huang, Lei Guo, Hai-Bin Luo

2020 , 10(12): 2339-2347  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

GSH-responsive SN38 dimer-loaded shapetransformable nanoparticles with iRGD for enhancing chemo-photodynamic therapy

Congcong Lin, Fan Tong, Rui Liu, Rou Xie, Ting Lei, Yuxiu Chen, Zhihang Yang, Huile Gao, Xiangrong Yu

2020 , 10(12): 2348-2361  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

CORM-2-entrapped ultradeformable liposomes ameliorate acute skin inflammation in an ear edema model via effective CO delivery

Gwan-Yeong Lee, Alam Zeb, Eun-Hye Kim, Beomseon Suh, Young-Jun Shin, Donghyun Kim, Kyoung-Won Kim, Yeong-Hwan Choe, Ho-Ik Choi, Cheol-Ho Lee, Omer Salman Qureshi, In-Bo Han, Sun-Young Chang, Ok-Nam Bae, Jin-Ki Kim

2020 , 10(12): 2362-2373  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Selectively enhancing radiosensitivity of cancer cells via in situ enzyme-instructed peptide selfassembly

Yang Gao, Jie Gao, Ganen Mu, Yumin Zhang, Fan Huang, Wenxue Zhang, Chunhua Ren, Cuihong Yang, Jianfeng Liu

2020 , 10(12): 2374-2383  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bone-seeking nanoplatform co-delivering cisplatin and zoledronate for synergistic therapy of breast cancer bone metastasis and bone resorption

Yanjuan Huang, Zhanghong Xiao, Zilin Guan, Zishan Zeng, Yifeng Shen, Xiaoyu Xu, Chunshun Zhao

2020 , 10(12): 2384-2403  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A homogenous nanoporous pulmonary drug delivery system based on metal-organic frameworks with fine aerosolization performance and good compatibility

Yixian Zhou, Boyi Niu, Biyuan Wu, Sulan Luo, Jintao Fu, Yiting Zhao, Guilan Quan, Xin Pan, Chuanbin Wu

2020 , 10(12): 2404-2416  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

IiWRKY34 positively regulates yield, lignan biosynthesis and stress tolerance in Isatis indigotica

Ying Xiao, Jingxian Feng, Qing Li, Yangyun Zhou, Qitao Bu, Junhui Zhou, Hexin Tan, Yingbo Yang, Lei Zhang, Wansheng Chen

2020 , 10(12): 2417-2432  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Correction

Author correction to ‘Cardamonin from a medicinal herb protects against LPS-induced septic shock by suppressing NLRP3 inflammasome’ [Acta Pharmaceutica Sinica B 9 (2019) 734-744]

Zhilei Wang, Guang Xu, Yuan Gao, Xiaoyan Zhan, Nan Qin, Shubin Fu, Ruisheng Li, Ming Niu, Jiabo Wang, Youping Liu, Xiaohe Xiao, Zhaofang Bai

2020 , 10(12): 2433-2434  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()