Acta Pharmaceutica Sinica B


2021 Vol. 11 No. 1, 2021-01-25

Reviews

Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2): SARS-CoV-2 receptor and RAS modulator

Jingwei Bian, Zijian Li

2021 , 11(1): 1-12  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tyrosine phosphatase SHP2 inhibitors in tumor-targeted therapies

Zhendong Song, Meijing Wang, Yang Ge, Xue-Ping Chen, Ziyang Xu, Yang Sun, Xiao-Feng Xiong

2021 , 11(1): 13-29  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Selective inhibition of CDK4/6: A safe and effective strategy for developing anticancer drugs

Kai Yuan, Xiao Wang, Haojie Dong, Wenjian Min, Haiping Hao, Peng Yang

2021 , 11(1): 30-54  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent advances in drug delivery systems for targeting cancer stem cells

Hongxia Duan, Yanhong Liu, Zhonggao Gao, Wei Huang

2021 , 11(1): 55-70  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Activated PKB/GSK-3β synergizes with PKC-δ signaling in attenuating myocardial ischemia/reperfusion injury via potentiation of NRF2 activity: Therapeutic efficacy of dihydrotanshinone-I

Hao Zeng, Lingling Wang, Jiawei Zhang, Ting Pan, Yinghua Yu, Jingxia Lu, Ping Zhou, Hua Yang, Ping Li

2021 , 11(1): 71-88  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

SIRT6 as a key event linking P53 and NRF2 counteracts APAP-induced hepatotoxicity through inhibiting oxidative stress and promoting hepatocyte proliferation

Yanying Zhou, Xiaomei Fan, Tingying Jiao, Wenzhou Li, Panpan Chen, Yiming Jiang, Jiahong Sun, Yixin Chen, Pan Chen, Lihuan Guan, Yajie Wen, Min Huang, Huichang Bi

2021 , 11(1): 89-99  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The antimicrobial peptide YD attenuates inflammation via miR-155 targeting CASP12 during liver fibrosis

Zhibin Yan, Dan Wang, Chunmei An, Hongjiao Xu, Qian Zhao, Ying Shi, Nazi Song, Bochuan Deng, Xiaomin Guo, Jing Rao, Lu Cheng, Bangzhi Zhang, Lingyun Mou, Wenle Yang, Xianxing Jiang, Junqiu Xie

2021 , 11(1): 100-111  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Scutellarin inhibits caspase-11 activation and pyroptosis in macrophages via regulating PKA signaling

Jiezhou Ye, Bo Zeng, Meiyan Zhong, Hongchun Li, Lihui Xu, Junxiang Shu, Yaofeng Wang, Fan Yang, Chunsu Zhong, Xunjia Ye, Xianhui He, Dongyun Ouyang

2021 , 11(1): 112-126  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

VEGF-B antibody and interleukin-22 fusion protein ameliorates diabetic nephropathy through inhibiting lipid accumulation and inflammatory responses

Yilan Shen, Wei Chen, Lei Han, Qi Bian, Jiajun Fan, Zhonglian Cao, Xin Jin, Tao Ding, Zongshu Xian, Zhiyong Guo, Wei Zhang, Dianwen Ju, Xiaobin Mei

2021 , 11(1): 127-142  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Chrysin serves as a novel inhibitor of DGKα/FAK interaction to suppress the malignancy of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)

Jie Chen, Yan Wang, Di Zhao, Lingyuan Zhang, Weimin Zhang, Jiawen Fan, Jinting Li, Qimin Zhan

2021 , 11(1): 143-155  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis, and biological evaluation of quinazolin-4(3H)-one derivatives co-targeting poly(ADP-ribose) polymerase-1 and bromodomain containing protein 4 for breast cancer therapy

Xiaosa Chang, Dejuan Sun, Danfeng Shi, Guan Wang, Yanmei Chen, Kai Zhang, Huidan Tan, Jie Liu, Bo Liu, Liang Ouyang

2021 , 11(1): 156-180  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of novel diarylamides as orally active diuretics targeting urea transporters

Shun Zhang, Yan Zhao, Shuyuan Wang, Min Li, Yue Xu, Jianhua Ran, Xiaoqiang Geng, Jinzhao He, Jia Meng, Guangying Shao, Hong Zhou, Zemei Ge, Guangping Chen, Runtao Li, Baoxue Yang

2021 , 11(1): 181-202  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of thiosemicarbazone derivatives as effective New Delhi metallo-β-lactamase-1 (NDM-1) inhibitors against NDM-1 producing clinical isolates

Bing Zhao, Xinhui Zhang, Tingting Yu, Ying Liu, Xiaoling Zhang, Yongfang Yao, Xuejian Feng, Hongmin Liu, Dequan Yu, Liying Ma, Shangshang Qin

2021 , 11(1): 203-221  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Identifying potential anti-COVID-19 pharmacological components of traditional Chinese medicine Lianhuaqingwen capsule based on human exposure and ACE2 biochromatography screening

Xiaofei Chen, Yunlong Wu, Chun Chen, Yanqiu Gu, Chunyan Zhu, Suping Wang, Jiayun Chen, Lei Zhang, Lei Lv, Guoqing Zhang, Yongfang Yuan, Yifeng Chai, Mingshe Zhu, Caisheng Wu

2021 , 11(1): 222-236  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Crystal structure of SARS-CoV-2 papain-like protease

Xiaopan Gao, Bo Qin, Pu Chen, Kaixiang Zhu, Pengjiao Hou, Justyna Aleksandra Wojdyla, Meitian Wang, Sheng Cui

2021 , 11(1): 237-245  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A smart dual-drug nanosystem based on co-assembly of plant and food-derived natural products for synergistic HCC immunotherapy

Bingchen Zhang, Jiali Jiang, Pengyu Wu, Junjie Zou, Jingqing Le, Juanfang Lin, Chao Li, Bangyue Luo, Yongjie Zhang, Rui Huang, Jingwei Shao

2021 , 11(1): 246-257  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A facile and universal method to achieve liposomal remote loading of non-ionizable drugs with outstanding safety profiles and therapeutic effect

Shuang Zhou, Jinbo Li, Jiang Yu, Liyuan Yang, Xiao Kuang, Zhenjie Wang, Yingli Wang, Hongzhuo Liu, Guimei Lin, Zhonggui He, Dan Liu, Yongjun Wang

2021 , 11(1): 258-270  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Photothermal/matrix metalloproteinase-2 dual-responsive gelatin nanoparticles for breast cancer treatment

Xiaojie Chen, Jiafeng Zou, Ke Zhang, Jingjing Zhu, Yue Zhang, Zhihong Zhu, Hongyue Zheng, Fanzhu Li, Ji-Gang Piao

2021 , 11(1): 271-282  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A pentapeptide enabled AL3810 liposome-based glioma-targeted therapy with immune opsonic effect attenuated

Jinyang Li, Jiasheng Lu, Haiyan Guo, Jianfen Zhou, Songli Wang, Kuan Jiang, Zhilan Chai, Shengyu Yao, Xiaoyi Wang, Linwei Lu, Cao Xie, Yi Chen, Weiyue Lu

2021 , 11(1): 283-299  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Policy forum

Botanical drug clinical trial: Common issues and future options

Yu Sun, Jiahua Qian

2021 , 11(1): 300-303  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Letter to the editor

Letter to the editor: Neutralizing antibodies for the treatment of COVID-19

Zeqi Zhou, Xiangbin Wang, Yankai Fu, Xiqing Zhang, Changxiao Liu

2021 , 11(1): 304-307  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()