Acta Pharmaceutica Sinica B


2021 Vol. 11 No. 2, 2021-02-25

Reviews

Phosphorylation regulates cullin-based ubiquitination in tumorigenesis

Yifan Chen, Xuejing Shao, Ji Cao, Hong Zhu, Bo Yang, Qiaojun He, Meidan Ying

2021 , 11(2): 309-321  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Artemisinin and artemisinin derivatives as antifibrotic therapeutics

David Dolivo, Pamela Weathers, Tanja Dominko

2021 , 11(2): 322-339  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Long non-coding RNAs: From disease code to drug role

Yuanyuan Chen, Zhaojun Li, Xiaoguang Chen, Sen Zhang

2021 , 11(2): 340-354  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Development of small-molecule tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitors for NTRK fusion cancers

Tingting Jiang, Guan Wang, Yao Liu, Lu Feng, Meng Wang, Jie Liu, Yi Chen, Liang Ouyang

2021 , 11(2): 355-372  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent developments on PET radiotracers for TSPO and their applications in neuroimaging

Lingling Zhang, Kuan Hu, Tuo Shao, Lu Hou, Shaojuan Zhang, Weijian Ye, Lee Josephson, Jeffrey H. Meyer, Ming-Rong Zhang, Neil Vasdev, Jinghao Wang, Hao Xu, Lu Wang, Steven H. Liang

2021 , 11(2): 373-393  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Gene deficiency or pharmacological inhibition of PDCD4-mediated FGR signaling protects against acute kidney injury

Xu Jing, Dandan Ren, Fei Gao, Ye Chen, Xiao Wu, Yue Han, Qingsheng Han, Liang Li, Xiaojie Wang, Wei Tang, Yan Zhang

2021 , 11(2): 394-405  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

SUV39H1 deficiency suppresses clear cell renal cell carcinoma growth by inducing ferroptosis

Jianfeng Wang, Xiaomao Yin, Wei He, Wei Xue, Jin Zhang, Yiran Huang

2021 , 11(2): 406-419  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

VEGFR2-targeted antibody fused with IFNamut regulates the tumor microenvironment of colorectal cancer and exhibits potent anti-tumor and anti-metastasis activity

Pengzhao Shang, Rui Gao, Yijia Zhu, Xiaorui Zhang, Yang Wang, Minji Guo, Hui Peng, Min Wang, Juan Zhang

2021 , 11(2): 420-433  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Gadd45b is required in part for the anti-obesity effect of constitutive androstane receptor (CAR)

Xinran Cai, Ye Feng, Meishu Xu, Chaohui Yu, Wen Xie

2021 , 11(2): 434-441  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Norlichexanthone purified from plant endophyte prevents postmenopausal osteoporosis by targeting ERα to inhibit RANKL signaling

Keqi Wang, Yongyan Chen, Shuo Gao, Maosi Wang, Mengmeng Ge, Qian Yang, Mingkai Liao, Lin Xu, Junjie Chen, Zhiping Zeng, Haifeng Chen, Xiao-kun Zhang, Ting Lin, Hu Zhou

2021 , 11(2): 442-455  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Organic carbon monoxide prodrug, BW-CO-111, in protection against chemically-induced gastric mucosal damage

Dominik Bakalarz, Marcin Surmiak, Xiaoxiao Yang, Dagmara Wójcik, Edyta Korbut, Zbigniew Śliwowski, Grzegorz Ginter, Grzegorz Buszewicz, Tomasz Brzozowski, Jakub Cieszkowski, Urszula Głowacka, Katarzyna Magierowska, Zhixiang Pan, Binghe Wang, Marcin Magierowski

2021 , 11(2): 456-475  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Generated SecPen_NY-ESO-1_ubiquitin-pulsed dendritic cell cancer vaccine elicits stronger and specific T cell immune responses

Yunkai Yang, Xiaohan Guo, Bo Hu, Peng He, Xiaowu Jiang, Zuohuan Wang, Huaxing Zhu, Lina Hu, Minghua Yu, Meiqing Feng

2021 , 11(2): 476-487  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Development of hedgehog pathway inhibitors by epigenetically targeting GLI through BET bromodomain for the treatment of medulloblastoma

Xiaohua Liu, Yu Zhang, Yalei Li, Juan Wang, Huaqian Ding, Wenjing Huang, Chunyong Ding, Hongchun Liu, Wenfu Tan, Ao Zhang

2021 , 11(2): 488-504  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Layered dissolving microneedles as a need-based delivery system to simultaneously alleviate skin and joint lesions in psoriatic arthritis

Kaiyue Yu, Xiuming Yu, Sisi Cao, Yixuan Wang, Yuanhao Zhai, Fengdie Yang, Xiaoyuan Yang, Yi Lu, Chuanbin Wu, Yuehong Xu

2021 , 11(2): 505-519  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

pH-sensitive and bubble-generating mesoporous silica-based nanoparticles for enhanced tumor combination therapy

Zhiming Zhang, Chenlu Huang, Li Zhang, Qing Guo, Yu Qin, Fan Fan, Boxuan Li, Bao Xiao, Dunwan Zhu, Linhua Zhang

2021 , 11(2): 520-533  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cryptobiosis-inspired assembly of “AND” logic gate platform for potential tumor-specific drug delivery

Hu Zhou, Gang He, Yanbin Sun, Jingguo Wang, Haitao Wu, Ping Jin, Zhengbao Zha

2021 , 11(2): 534-543  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cathepsin B-responsive and gadolinium-labeled branched glycopolymer-PTX conjugate-derived nanotheranostics for cancer treatment

Hao Cai, Yufan Xiang, Yujun Zeng, Zhiqian Li, Xiuli Zheng, Qiang Luo, Hongyan Zhu, Qiyong Gong, Zhongwei Gu, Yanhui Liu, Hu Zhang, Kui Luo

2021 , 11(2): 544-559  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Hypoxia-degradable and long-circulating zwitterionic phosphorylcholine-based nanogel for enhanced tumor drug delivery

Shaojun Peng, Boshu Ouyang, Yongjie Xin, Wei Zhao, Shun Shen, Meixiao Zhan, Ligong Lu

2021 , 11(2): 560-571  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Genome mining combined metabolic shunting and OSMAC strategy of an endophytic fungus leads to the production of diverse natural products

Qian Wei, Jian Bai, Daojiang Yan, Xiuqi Bao, Wenting Li, Bingyu Liu, Dan Zhang, Xiangbing Qi, Dequan Yu, Youcai Hu

2021 , 11(2): 572-587  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A four-protein metabolon assembled by a small peptide protein creates the pentacyclic carbonate ring of aldgamycins

Qiaozhen Wang, Xiaolong Tang, Ping Dai, Chuanxi Wang, Weiyang Zhang, Guodong Chen, Kui Hong, Dan Hu, Hao Gao, Xinsheng Yao

2021 , 11(2): 588-597  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()