Acta Pharmaceutica Sinica B


2021 Vol. 11 No. 5, 2021-05-25

Reviews

Immune checkpoints in targeted-immunotherapy of pancreatic cancer: New hope for clinical development

Seyed Hossein Kiaie, Mohammad Javad Sanaei, Masoud Heshmati, Zahra Asadzadeh, Iman Azimi, Saleh Hadidi, Reza Jafari, Behzad Baradaran

2021 , 11(5): 1083-1097  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Energy metabolism disorders and potential therapeutic drugs in heart failure

Yanan He, Wei Huang, Chen Zhang, Lumeng Chen, Runchun Xu, Nan Li, Fang Wang, Li Han, Ming Yang, Dingkun Zhang

2021 , 11(5): 1098-1116  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Regulatory control of the Na—Cl co-transporter NCC and its therapeutic potential for hypertension

Nur Farah Meor Azlan, Maarten P. Koeners, Jinwei Zhang

2021 , 11(5): 1117-1128  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

CAR-T cells: Early successes in blood cancer and challenges in solid tumors

Hassan Dana, Ghanbar Mahmoodi Chalbatani, Seyed Amir Jalali, Hamid Reza Mirzaei, Stephan A. Grupp, Eloah Rabello Suarez, Catarina Rapôso, Thomas J. Webster

2021 , 11(5): 1129-1147  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

New possible silver lining for pancreatic cancer therapy: Hydrogen sulfide and its donors

Xu Hu, Yan Xiao, Jianan Sun, Bao Ji, Shanshan Luo, Bo Wu, Chao Zheng, Peng Wang, Fanxing Xu, Keguang Cheng, Huiming Hua, Dahong Li

2021 , 11(5): 1148-1157  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Nanomedicines for the treatment of rheumatoid arthritis: State of art and potential therapeutic strategies

Qin Wang, Xianyan Qin, Jiyu Fang, Xun Sun

2021 , 11(5): 1158-1174  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synergistic integration of metal nanoclusters and biomolecules as hybrid systems for therapeutic applications

Peng Gao, Xin Chang, Dagan Zhang, Yafei Cai, Gen Chen, Hao Wang, Tianfu Wang

2021 , 11(5): 1175-1199  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Celastrol targets adenylyl cyclase-associated protein 1 to reduce macrophages-mediated inflammation and ameliorates high fat diet-induced metabolic syndrome in mice

Yuyu Zhu, Ning Wan, Xinni Shan, Guoliang Deng, Qiang Xu, Hui Ye, Yang Sun

2021 , 11(5): 1200-1212  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Gut microbiota mediates the absorption of FLZ, a new drug for Parkinson’s disease treatment

Junmei Shangy, Shurong May, Caixia Zang, Xiuqi Bao, Yan Wang, Dan Zhang

2021 , 11(5): 1213-1226  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Multi-omics approaches identify SF3B3 and SIRT3 as candidate autophagic regulators and druggable targets in invasive breast carcinoma

Shouyue Zhang, Jin Zhang, Yang An, Xiaoxi Zeng, Ziyi Qin, Yuqian Zhao, Heng Xu, Bo Liu

2021 , 11(5): 1227-1245  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Inhibiting autophagy enhances sulforaphane-induced apoptosis via targeting NRF2 in esophageal squamous cell carcinoma

Zhaoming Lu, Yandan Ren, Li Yang, Ang Jia, Yi Hu, Yu Zhao, Wuduo Zhao, Bin Yu, Wen Zhao, Jianying Zhang, Guiqin Hou

2021 , 11(5): 1246-1260  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

SMYD3-PARP16 axis accelerates unfolded protein response and mediates neointima formation

Fen Long, Di Yang, Jinghua Wang, Qing Wang, Ting Ni, Gang Wei, Yizhun Zhu, Xinhua Liu

2021 , 11(5): 1261-1273  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting BMI-1-mediated epithelial-mesenchymal transition to inhibit colorectal cancer liver metastasis

Zhiyao Xu, Zhuha Zhou, Jing Zhang, Feichao Xuan, Mengjing Fan, Difan Zhou, Zhenyu Liuyang, Ximei Ma, Yiyang Hong, Yihong Wang, Sherven Sharma, Qinghua Dong, Guanyu Wang

2021 , 11(5): 1274-1285  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The poly(ADP-ribosyl)ation of BRD4 mediated by PARP1 promoted pathological cardiac hypertrophy

Zhenzhen Li, Zhen Guo, Rui Lan, Sidong Cai, Zhirong Lin, Jingyan Li, Junjian Wang, Zhuoming Li, Peiqing Liu

2021 , 11(5): 1286-1299  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of an orally active VHL-recruiting PROTAC that achieves robust HMGCR degradation and potent hypolipidemic activity in vivo

Guoshun Luo, Zhenbang Li, Xin Lin, Xinyu Li, Yu Chen, Kun Xi, Maoxu Xiao, Hanlin Wei, Lizhe Zhu, Hua Xiang

2021 , 11(5): 1300-1314  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis, and biological evaluation of Bcr-Abl PROTACs to overcome T315I mutation

Liang Jiang, Yuting Wang, Qian Li, Zhengchao Tu, Sihua Zhu, Sanfang Tu, Zhang Zhang, Ke Ding, Xiaoyun Lu

2021 , 11(5): 1315-1328  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Boosting 5-ALA-based photodynamic therapy by a liposomal nanomedicine through intracellular iron ion regulation

Airong Liy, Chenglin Liangy, Lihua Xu, Yiyang Wang, Wei Liu, Kaixiang Zhang, Junjie Liu, Jinjin Shi

2021 , 11(5): 1329-1340  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Escape from abluminal LRP1-mediated clearance for boosted nanoparticle brain delivery and brain metastasis treatment

Naveed Ullah Khan, Jiang Ni, Xiufeng Ju, Tongtong Miao, Haiyan Chen, Liang Han

2021 , 11(5): 1341-1354  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short communication

Mechanism of allosteric activation of SIRT6 revealed by the action of rationally designed activators

Shaoyong Lu, Yingyi Chen, Jiacheng Wei, Mingzhu Zhao, Duan Ni, Xinheng He, Jian Zhang

2021 , 11(5): 1355-1361  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()